Algemene verhuurvoorwaarden v.o.f. Benem

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna: deze verhuurvoorwaarden) zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van iedere tussen Benem v.o.f. (hierna: Benem) en een huurder gesloten overeenkomst die de verhuur van door de verhuurder aangeboden roerende zaken betreft.
 2. Toepasselijkheid van de door de huurder gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de voorwaarden van Benem en de huurder dan prevaleren de voorwaarden van Benem.
 3. Deze verhuurvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die de Benem uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op bepalingen van deze verhuurvoorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende huurovereenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

Artikel 2 Aanbiedingen en orders

 1. Alle aanbiedingen, door Benem in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Deze verplichten de Benem dus op geen enkele manier tot het sluiten van een overeenkomst met een huurder.
 2. Orders zijn voor Benem eerst bindend, wanneer zij door de Benem schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
 3. Benem kan tot het moment van levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

Artikel 3 Prijzen en tarieven

 1. Door Benem in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien Benem met een huurder een bepaalde prijs overeenkomt is Benem niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Benem mag haar op het moment van levering geldende prijs aan de huurder in rekening brengen.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, terwijl de levering niet langer dan drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst geschiedt, kan de huurder de huurovereenkomst om die reden ontbinden. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst plaatsvindt, kan de huurder deze ontbinden in geval van een prijsverhoging van meer dan 10%.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Benem niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor nabestellingen voor zover Benem hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 4 Totstandkoming van een huurovereenkomst

 1. Een huurder heeft de mogelijkheid om via de website van Benem een op die site vermeld aanbod tot het huren van een roerende zaak te aanvaarden.
 2. Indien de huurder het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Benem onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang Benem de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, is geen huurovereenkomst ontstaan.
 3. Benem heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5 Levering

 1. De levering van de gehuurde goederen vindt pas plaats nadat het door de huurder verschuldigde geldbedrag aan Benem is voldaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. Bovendien vindt levering pas plaats nadat de huurder eveneens de waarborgsom, als bedoeld in artikel 7 heeft voldaan.
 2. De levering van de goederen vindt plaats door verzending van de goederen door Benem naar een door de huurder daartoe aangewezen adres. De kosten voor de verzending van de goederen komen voor rekening van de huurder. Indien de waarde van de order boven €100,- ligt, komen de kosten voor de verzending voor rekening van Benem.
 3. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat levering plaatsvindt doordat de huurder de gehuurde goederen afhaalt in het bedrijfspand van Benem. In dat geval dient de huurder een tijdstip voor levering overeen te komen met Benem.
 4. In geval van levering zoals beschreven in artikel 5.2 moet het afleveradres redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.
 5. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van Benem op. De huurder is in dat geval gerechtigd te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Als Benem het gehuurde niet binnen de gestelde termijn levert, is de huurder, behoudens artikel 15, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De huurder heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.
 6. Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien Benem daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Benem is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De huurder moet het gehuurde goederen direct na levering, maar in elk geval voor ingebruikname visueel controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder binnen zes uur na levering van de goederen contact op te nemen met Benem. Door het verstrijken van zes uur na de levering, zonder dat de huurder contact met Benem heeft opgenomen, wordt de huurder verondersteld de gehuurde goederen in gebruik te hebben genomen. In dat geval wordt verondersteld dat gebreken, manco’s of andere klachten zijn veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde goederen door de huurder.
 8. Door ingebruikname van het gehuurde komt de afwezigheid van uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan tussen partijen vast te staan.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden per ommegaande na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel in het bedrijfspand van Benem dan wel op een door Benem aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van acht dagen na factuurdatum is de koper in verzuim en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van niet tijdige betaling is de huurder gehouden tot vergoeding van alle door Benem ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.
 3. Eventuele geschillen tussen Benem en de huurder over kwaliteit of uit andere hoofde door de huurder ingediende reclames geven de huurder niet het recht de betaling op te schorten.

Artikel 7 Waarborgsom

 1. Benem brengt per overeenkomst een waarborgsom in rekening. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De hoogte van de waarborgsom is inzichtelijk op de website van Benem.
 2. Naast de huurprijs dient ook de waarborgsom voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van Benem.
 3. De waarborgsom geldt niet als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.
 4. Benem betaalt de waarborgsom aan de huurder terug, indien vastgesteld is dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft geretourneerd.
 5. Benem heeft het recht om door huurder verschuldigde bedragen te verrekenen met de waarborgsom. Onder verschuldigde bedragen worden in elk geval verstaan vervallen huurtermijnen en kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 8 Verplichtingen van de huurder

 1. Indien van toepassing dient de huurder er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 2. De huurder draagt er zorg voor dat personen die in opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid het gehuurde bedienen, bekend te zijn met de, ten aanzien van het gehuurde geldende gebruikersinstructies of overige handleidingen en volgens deze handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s of certificaten.
 3. De huurder is verplicht om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden te betalen.
 4. De huurder is verplicht om Benem te allen tijde desgevraagd toegang tot het gehuurde te verschaffen.
 5. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het gebruiken van sloten, en het afsluiten, opbergen en buiten het zicht van derden plaatsen van het gehuurde.

Artikel 9 Gebruik van het gehuurde

 1. Vanaf het moment van levering zijn de gehuurde goederen en het gebruik ervan voor rekening en risico van de huurder. 
 2. De huurder draagt als een goed huurder zorg voor de gehuurde goederen. De huurder gebruikt de gehuurde goederen overeenkomstig de voor de betreffende goederen geldende voorschriften.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde te onderverhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij Benem hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde.     
 5. De huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de huurder de hulp van Benem in te roepen. In dat geval zijn de kosten voor rekening van de huurder. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

Artikel 10 Retournering

 1. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum te retourneren aan Benem. Retournering vindt plaats op een van de twee manieren, genoemd in het tweede lid.
 2. De huurder brengt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug bij het bedrijfspand van Benem. Indien schriftelijk overeengekomen haalt Benem het gehuurde op een vooraf overeengekomen tijdstip en locatie bij de huurder.
 3. In het geval Benem het gehuurde bij de huurder ophaalt, komen de transportkosten voor rekening van de huurder. In dat geval dienen de gehuurde goederen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond van het pand van de huurder gereed te staan. In het geval de gehuurde goederen niet in gereedheid zijn gebracht voor transport, dan brengt Benem een boete van €150,- in rekening.
 4. Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.
 5. Benem controleert de retour geleverde goederen op volledigheid en inspecteert of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij dat de huurder daarvoor aansprakelijk is overeenkomstig artikel 13.
 6. Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, brengt Benem naast de daadwerkelijke kosten om de gebreken te verhelpen een opslag van € 25 exclusief BTW in rekening.
 7. Het gehuurde dient gereinigd geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, brengt Benem reinigingskosten in rekening.
 8. Indien de huurder het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Benem  retourneert, wordt de huurder, na constatering hiervan door Benem, de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog binnen een redelijke termijn te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra de huurder het gehuurde alsnog retourneert.
 9. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd dan wel geen aangifte heeft gedaan is hij in verzuim. Naast de huursom is de huurder in dit geval tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde goederen aan Benem verschuldigd.

 Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Benem, ongeacht de duur van de overeenkomst.
 2. De huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Indien de huurder hiermee in strijd handelt is er sprake van verduistering. Benem doet hiervan te allen tijde aangifte bij de politie. In dat geval is artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
 3. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene verhuurvoorwaarden blijven echter tot het moment van retourneren onverkort van kracht.
 4. De huurder stelt Benem onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, indien het gehuurde in beslag is genomen of er anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis heeft van de mogelijkheid van een beslag op het gehuurde, dient hij Benem hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien dient de huurder Benem onmiddellijk te informeren over de locatie waar het gehuurde zich bevindt.
 5. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, dient de huurder de deurwaarder, bewindvoerder of curator die beslag legt onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Benem.

 Artikel 12 Schade en verlies van het gehuurde

 1. De huurder dient schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin hij overeenkomstig artikel 9.1 voor het gehuurde verantwoordelijk is, onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Benem te melden.
 2. In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Benem te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Benem te verstrekken. In dat geval geldt de datum waarop het gehuurde vermist is geraakt dan wel de datum van diefstal, zoals vermeld in het proces-verbaal als einddatum van de huurperiode.
 3. Indien de huurder verzuimt aangifte te doen of een proces-verbaal van aangifte aan Benem te verstrekken, geldt de diefstal als een verduistering.
 4. Bij diefstal of (economische) total loss van het gehuurde, vergoedt de huurder de schade tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan of diefstal van onderdelen of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast is de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Benem geleden schade zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend expertisekosten en omzet- of winstderving.
 5. De door of namens Benem gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, de reparatie- of reinigingskosten aan het gehuurde, komt voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op zijn kosten wordt uitgevoerd, door een door Benem aangewezen erkend expertisebureau, indien dit Benem dit wenselijk acht, en in andere gevallen een expertise wordt uitgevoerd door Boels.
 6. De huurder is aansprakelijk ongeacht of hij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De huurder is vanaf het moment van levering van het gehuurde tot het moment dat hij het gehuurde aan Benem retourneert aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade is ontstaan door beschadiging of bevuiling van het gehuurde en door vermissing of diefstal.
 2. De huurder is, indien er sprake is van schade zoals bedoeld in artikel 12.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.
 3. Benem is niet aansprakelijk voor enige schade, die is ontstaan door gebruik van het gehuurde in de periode waarin de huurder, overeenkomstig artikel 9.1 verantwoordelijk was voor het gehuurde. Hieronder wordt onder andere verstaan schade die door de huurder of door een derde partij wordt geleden. Ter voorkoming van schade door ondeskundig gebruik dient de huurder zelf te verifiëren of – en is er zelf verantwoordelijk voor dat – de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing.
 4. Benem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van de aan huurder geleverde goederen.

Artikel 14 Verzekering

 1. Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die de risico’s van het gebruik van het gehuurde dekt.

Artikel 15 Overmacht

 1. Indien Benem als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat is om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal Benem gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
 2. Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden duurt is zowel Benem als de huurder gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene verhuurvoorwaarden verstaan naast hetgeen daar in de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen: brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekorten aan energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van leveranciers van wie Benem een en ander betrekt, staking, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Benem.
 4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

Artikel 16 Ontbinding van de huurovereenkomst

 1. Benem is gerechtigd om, zonder dat een vergoeding aan de huurder is verschuldigd, de huurovereenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen, indien: de huurder achterstallig is met betaling van de huurprijs, de waarborgsom of enig ander bedrag dat hij aan Benem is verschuldigd, hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die Benem op de huurder mocht hebben, onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de ontbindende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.