Algemene Voorwaarden v.o.f. Benem

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van iedere tussen v.o.f. Benem (hierna: Benem) en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en orders

 1. Alle aanbiedingen, door Benem in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Deze verplichten Benem dus op geen enkele manier tot het sluiten van een overeenkomst met een koper.
 2. Orders zijn voor Benem eerst bindend, wanneer zij door Benem schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
 3. Benem kan tot het moment van levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

Artikel 3 Prijzen en prijsverhoging

 1. Indien Benem met koper een bepaalde prijs overeenkomt is Benem niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Benem mag zijn op het moment van levering geldende prijs aan de koper in rekening brengen.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, terwijl de levering niet langer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst geschiedt, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvindt, kan de koper deze ontbinden in geval van een prijsverhoging van meer dan 10%.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Benem niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor nabestellingen voor zover Benem hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een koper heeft de mogelijkheid om via de website van Benem een op die site vermeld aanbod tot het kopen van een roerende zaak te aanvaarden.
 2. De overeenkomst komt tot stand na van aanvaarding door de koper van een aanbod van Benem en de schriftelijke bevestiging ervan door Benem.
 3. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Benem onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Benem is bevestigd, is geen koopovereenkomst ontstaan.

Artikel 5 Levering

 1. De levering van de goederen vindt pas plaats nadat het door de koper verschuldigde geldbedrag aan Benem is voldaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
 2. De levering van de goederen geschiedt door verzending van de goederen door Benem naar een door de koper daartoe aangewezen adres. De kosten voor de verzending van de goederen komen voor rekening van de koper. Indien de waarde van de order meer dan €100,- inclusief BTW bedraagt, komen de kosten voor de verzending ervan voor rekening van Benem.
 3. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat levering plaatsvindt doordat de koper de goederen afhaalt in het bedrijfspand van Benem. In dat geval dient de koper een tijdstip voor levering overeen te komen met Benem.
 4. In geval van levering zoals beschreven in artikel 5, tweede lid, moet het afleveradres redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.
 5. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn levert geen verzuim van Benem op. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 14, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.
 6. Benem heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
 7. Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien Benem daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Benem is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden per ommegaande na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel in het bedrijfspand van Benem dan wel op een door Benem aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van acht dagen na factuurdatum is de koper in verzuim en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van niet tijdige betaling is de koper gehouden tot vergoeding van alle door Benem ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.
 3. Eventuele geschillen tussen de koper en Benem over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
 4. Benem bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper zij enige betaling toerekent.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien levering, in afwijking van artikel 5, eerste lid, plaatsvindt voorafgaand aan de ontvangst van het overeengekomen geldbedrag, behoudt  Benem zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst geleverde goederen, totdat het overeengekomen bedrag met betrekking tot deze goederen geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
 2. Koper verbindt zich met betrekking tot de in artikel 7, eerste lid, genoemde goederen geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, tot het moment waarop de overeengekomen prijs geheel is voldaan.
 3. Indien koper handelt in strijd met hierboven in artikel 7, tweede lid, genoemde verplichtingen, heeft Benem het recht alle door haar geleverde zaken terug te nemen. Koper is verplicht Benem daartoe alle medewerking te verlenen, met name door Benem of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Benem binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Risicovoorbehoud

 1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op de koper.

Artikel 9 Herroepingsrecht (uitsluitend consumentenkoop via internet)

 1. Dit artikel is slechts van toepassing in geval van koop op afstand, waarbij sprake is van consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
 2. De consument heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingsrecht inroepen binnen veertien dagen na aflevering van het product in kwestie. Benem mag de consument vragen naar de redenen voor herroeping, maar de consument is niet verplicht de redenen te verstrekken.
 3. In aanvulling op artikel 15 leidt tijdige herroeping door de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst.
 4. Herroeping van een overeenkomst geschiedt door een schriftelijke mededeling van de herroeping van de consument aan Benem. De consument vermeldt daarbij in elk geval om welke overeenkomst en welk product het gaat alsmede de datum van levering. De consument kan daarbij gebruikmaken van het modelformulier voor ontbinding, opgenomen in bijlage I, deel B van Richtlijn 2011/83/EU.
 5. De consument draagt er zorg voor dat het product in kwestie uiterlijk binnen zeven dagen na het inroepen van het herroepingsrecht in het bezit van Benem is. Voorts draagt de koper er zorg voor dat het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 6. In het geval de consument het bepaalde in artikel 9, vierde en vijfde lid, niet nakomt, vervalt zijn herroepingsrecht en blijft de koopovereenkomst in stand.
 7. De kosten voor de retourzending van het product in het geval van herroeping van de koop komen voor rekening van de consument. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten tevens bij de consument.
 8. Indien de consument van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, draagt  Benem zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde aankoopbedrag.

Artikel 10 Ruilen van geleverde goederen

 1. Met uitzondering van de situaties als bedoeld in artikelen 9 en 12 van deze algemene voorwaarden neemt Benem geleverde goederen niet terug. De koper kan eenmaal geleverde goederen niet ruilen tegen andere goederen die door Benem worden aangeboden.

Artikel 11 Monsters en modellen

 1. De door Benem aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.
 2. De koper kan Benem verzoeken om monsters te verstrekken. Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan dienen die monsters of modellen slechts als aanduiding zonder dat de te leveren goederen daaraan behoeven te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen met de monsters of modellen zullen overeenstemmen.
 3. Indien de koper verzoekt monsters of modellen te ontvangen, geschiedt de levering ervan op de wijze als beschreven in artikel 5.
 4. Voor de monsters of modellen, alsmede eventuele verzendkosten, kan Benem een bedrag in rekening brengen. Artikel 5, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
 5. Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden.

Artikel 12 Garantie en reclamaties

 1. Benem draagt er zorg voor dat de aan de koper geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Ten aanzien van de goederen die Benem levert gelden verder geen garanties.
 2. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na de levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten over de producten moeten binnen veertien dagen na de levering ervan bij Benem worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn gelden de producten als onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaard en in gebruik genomen door de koper. In dat geval accepteert Benem geen reclamaties meer.
 3. In het geval de klacht als bedoeld in artikel 12, tweede lid, tijdig is ingediend en het geleverde product een gebrek vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Benem kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 4. Een klacht zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, kan op zichzelf niet leiden tot een recht voor de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Benem is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden die verband houdt met de door haar geleverde goederen.
 2. In afwijking van artikel 13, eerste lid, is Benem in het geval van consumentenkoop aansprakelijk voor zaakschade die het gevolg is van een gebrek in een geleverd goed. In dat geval is Benem slechts aansprakelijk voor schade ter waarde van maximaal € 500,-.
 3. Voor alle overige schade, die wordt geleden als gevolg van en gebrek in een geleverd goed dient de schade lijdende partij de producent van het betreffende goed aan te spreken. Op verzoek van die partij kan Benem de producent van het betreffende goed identificeren.
 4. Benem is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of – en is er zelf verantwoordelijk voor dat – de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing.
 5. Benem is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van aan koper geleverde zaken, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van consumentenkoop.

Artikel 14 Overmacht

 1. Mocht Benem als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal Benem gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.
 2. Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan zal zowel Benem als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekorten aan energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van leveranciers van wie Benem een en ander betrekt, staking, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Benem.
 4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van Benem onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Benem is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen, indien: de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan Benem is verschuldigd, hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die Benem op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de ontbindende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.