Algemene Voorwaarden v.o.f. Benem

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van iedere tussen Benem v.o.f. (hierna: de verkoper) en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Aanbiedingen/orders

2.1 Alle aanbiedingen, door de verkoper in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Deze verplichten de verkoper dus op geen enkele manier tot het sluiten van een overeenkomst met een koper.

2.2 Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.

2.3 De verkoper kan tot het moment van levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

Prijzen en prijsverhoging

3.1 Door de verkoper in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Indien de verkoper met koper een bepaalde prijs overeenkomt is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. De verkoper mag zijn op het moment van levering geldende prijs aan de koper in rekening brengen.

3.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, terwijl de levering niet langer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst geschiedt, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvindt, kan de koper deze ontbinden in geval van een prijsverhoging van meer dan 10%.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Benem v.o.f. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor nabestellingen voor zover de verkoper hiermee schriftelijk instemt.

Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na van aanvaarding door de koper van het aanbod van verkoper en schriftelijke bevestiging van de verkoper.

4.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, is geen koopovereenkomst ontstaan.

Levering

5.1 De levering van de goederen vindt pas plaats nadat het door de koper verschuldigde geldbedrag aan de verkoper is voldaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

5.2 De levering van de goederen geschiedt door het voor afhaling beschikbaar stellen van de betreffende goederen door de verkoper op een door hem daartoe aangewezen adres.

5.3 Partijen kunnen tevens overeenkomen dat levering geschiedt door verzending van de goederen door de verkoper naar een door de koper daartoe aangewezen adres. De kosten voor de verzending van de goederen komen voor in dat geval voor rekening van de koper.

5.4 In geval van levering zoals beschreven in artikel 5.2 moet het afleveradres redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.

5.5 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 14, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.

5.6 Verkoper heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

5.7 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betalingen

6.1 Betaling dient te geschieden per ommegaande na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van verkoper dan wel op een door verkoper aan te geven bank- of girorekening. Na het verstrijken van acht dagen na factuurdatum is de koper in verzuim en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.

6.2 In geval van niet tijdige betaling is de koper gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.

6.3 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

6.4 Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

Eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien levering, in afwijking van artikel 5.1, plaatsvindt voorafgaand aan de ontvangst van de overeengekomen prijs, behoudt Benem v.o.f. zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst geleverde goederen, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze goederen geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.

7.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in artikel 7.1 genoemde goederen geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, tot het moment waarop de overeengekomen prijs geheel is voldaan.

7.3 Indien koper handelt in strijd met hierboven in artikel 7.2 genoemde verplichtingen, heeft verkoper het recht alle door haar geleverde zaken terug te nemen. Koper is verplicht de verkoper daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Benem v.o.f. binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Risico voorbehoud

8.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op de koper.

Herroepingsrecht (uitsluitend consumentenkoop via internet)

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing in geval van koop op afstand, waarbij sprake is van consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5, lid 1, Burgerlijk Wetboek.

9.2 De consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht inroepen binnen veertien dagen na aflevering van het product in kwestie. De verkoper mag de consument vragen naar de redenen voor herroeping, maar de consument is niet verplicht de redenen te verstrekken.

9.3 In aanvulling op artikel 15 leidt tijdige herroeping door de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst.

9.4 Herroeping van een overeenkomst geschiedt door een schriftelijke mededeling van de herroeping van de consument aan de verkoper. De consument vermeldt daarbij in elk geval om welke overeenkomst en welk product het gaat alsmede de datum van levering. De consument kan daarbij gebruikmaken van het modelformulier voor ontbinding, opgenomen in bijlage I, deel B van Richtlijn 2011/83/EU.

9.5 De consument draagt er zorg voor dat het product in kwestie uiterlijk binnen zeven dagen na het inroepen van het herroepingsrecht in het bezit van de verkoper is. Voorts draagt de koper er zorg voor dat het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. 9.5 In het geval de consument het bepaalde in artikel 9.3 en 9.4 niet nakomt, vervalt zijn herroepingsrecht en blijft de koopovereenkomst in stand.

9.6 De kosten voor de retourzending van het product in het geval van herroeping van de koop komen voor rekening van de consument. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten tevens bij de consument.

9.7 Indien de consument van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden, gebruik heeft gemaakt, draagt BeneM v.o.f. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde aankoopbedrag.

Ruilen van geleverde goederen

10.1 Met uitzondering van de situaties als bedoeld in artikelen 9 en 12 van deze algemene voorwaarden neemt V.o.f. Benem geleverde goederen niet terug. De koper kan eenmaal geleverde goederen niet ruilen tegen andere goederen die door V.o.f. Benem worden aangeboden.

Monsters of Modellen

11.1 De door Benem v.o.f. aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.

11.2 De koper kan de verkoper verzoeken om monsters te verstrekken. Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan dienen die monsters of modellen slechts als aanduiding zonder dat de te leveren goederen daaraan behoeven te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen met de monsters of modellen zullen overeenstemmen.

11.3 Indien de koper verzoekt monsters of modellen te ontvangen, geschiedt de levering ervan op de wijze als beschreven in artikel 6, leden 2 tot en met 4.

11.4 Voor de monsters of modellen, alsmede eventuele verzendkosten, kan de verkoper een bedrag in rekening brengen. Artikel 6, lid 1, is van overeenkomstige toepassing.

11.5 Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden.

Garantie

12.1 Benem v.o.f. draagt er zorg voor dat de aan de koper geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Ten aanzien van de goederen die Benem v.o.f. levert gelden verder geen garanties.

12.2 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

Aansprakelijkheid

13.1 Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van schade die wordt geleden die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen.

13.2 In afwijking van artikel 13.1 is verkoper in het geval van consumentenkoop aansprakelijk voor zaakschade die het gevolg is van een gebrek in een geleverd goed. In dat geval is verkoper slechts aansprakelijk voor schade ter waarde van maximaal € 500,-.

13.3 Voor alle overige schade, die wordt geleden als gevolg van en gebrek in een geleverd goed dient de schade lijdende partij de producent van het betreffende goed aan te spreken. Op verzoek van die partij kan verkoper de producent van het betreffende goed identificeren.

13.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of – en is er zelf verantwoordelijk voor dat – de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing.

13.5 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van aan koper geleverde zaken, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van consumentenkoop.

Overmacht

14.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.

14.2 Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

14.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekorten aan energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.

14.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

Ontbinding

15.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen, indien: de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

15.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

15.3 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de ontbindende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.